Každodenné použitie

Každodenné použitie

Termografické kamery pre priemyselnú termografiu

 

Termovízne kamery Testo pre každodenné aplikácie v priemysle. Zaiťuje bezpečnosť a chráni pre haváriou! 

Termovízne kamery Testo rýchle a spoľahlivo detekujú anomálie a kritické miesta v priemyselnej údržbe a pri monitorovaní výroby. Materiály a prvky sú testované úplne bez poškodenia. Problémové zóny sú identifikované pred haváriou alebo vznikom rizika požiaru..

Dokonca ja najmenšie rozdiely teploty je možné identifikovať s pomocou termovíznych kamier Testo s vysokým teplotným rozlíšením. S pomocou vstavaných číslicových fotoaparátov je možné okrem termogramu uschovať aj skutočný obraz . Toto podstatne zjednodušuje dokumentáciu meraní. 

 • Termovízne kamery Testo pre priemyselnú termografiu: 
 • Prentívne chránia pred haváriou a šetria náklady
 • Sú výnimočné vďaka vysokemu roozlíšeniu termogramov 
 • Umožňujú rýchlu a rozsiahlú analýzu 
 • Majú intuitívnu štruktúru obslušného menu
 • Poskytujú veľké zobrazenie vďaka široko uhlému objektívu 32° 

 

Termografické kamery Testo v priemyselnej termografií

Termogarfia sa stala osvedčeným nástrojom pre preventívnu údržbu na monitorovanie mechanických a elektrických systémov alebo v procesoch výroby. Termovízne kamery sú využívanej aj vo výskume a vývoji pri presnom určení šírenia tepla v súčiastkách alebo na doskách plošných spojov.

 • Pri pravidelnej kontrole v elektrickej údržbe
 • Pri Vašej podpore v preventívnej údržbe mechanizmov
 • Pri Vašej rýchlej kontrole naplnenia zásobníkov
 • Pri Vašom spoľahlivom meraní vysokých teplôt
 • Viac spoľahlivosti v zaistení kvality a monitorovaní výčoby
 • Zaistenie výroby energií
 • Cieľová analýza prehrievania na doskách plošných spojov
 • Kontrola kvality vo výrobe lisovaných plastových dielcov
 • Monitorovanie a kontrola solárnych systémov
 • Analýza distribučných systémov energie
 • Manažment kontroly veľkých výrobných systémov

Pri pravidelnej kontrole v elektrickej údržbe 

Infračervená termografia umožňuje vyhodnotiť stav oteplenia nízko, stredo a vysokonapäťových systémov. Termografické obrazy umožňujú skoré rozpoznanie poškodených komponentov, takže je možné vykonať požadované preventívne úkony. Toto minimalizuje riziko vzniku požiaru a znižuje finančne straty pri výpadku výroby. 

 

Pri Vašej podpore v preventívnej údržbe mechanizmov 

Spoľahlivé skoré rozpoznanie hrozby havárie u zariadení dôležitých pre výrobu je nevyhnutné, aby sa zasitila bezpečnosť a spoľahlivosť strojov. Vysoká tvorba tepla, obzvlášť v mechanických komponentoch môže indikovať narastajúcu úroveň namáhania. Toto môže byť spôsobené napr. trením z dôvodu nesprávnehop nastavenia , toleranciou súčiastok alebo nedostatočného mazania. Termovízne kamery s meraním vysokých teplôt umožňujú vykonať presnú diagnostiku. S pomocou funkcie zobrazenia izoteriem sa dá priamo identifikovať kritické rozloženie teplôt v rámci preventívneho meranie .

 

Pri Vašej rýchlej kontrole naplnenia zásobníkov 

Kontrola výšky hladiny v uzatvorených zásobníkoch s kvapalinami sa dá využiť ako užitočná metóda pre ochranu strojov pred zničením a výpadkom výroby. Ak napr. v zásobníkoch sú chladiace látky, ktorých výška poklesne na nebezpečne nízku úroveň nemusia byť stroje dostatočne ochladzované.Takto sa otepľujú a môže dôjsť k ich poruche. Často automatická regulácia výšky hladiny riadi výšku chladiva a vyvolá alarm ak je stav nízky. Avšak aj automatická regulácia môže vypadnúť.V takomto prípade je pravidelná kontrola stavu chladiva v zásobníkoch pomocou termovíznej kamery veľmi užitočná. 

 

Pri Vašom spoľahlivom meraní vysokých teplôt 

Potrebujete monitorovať vysoké teploty? Žiaden problém – pretože termovízne kamery testo 881 a testo 882 je možné doplniť aj pre takúto aplikáciu. S využitím voľby merania vysokých teplôt môžete flexibilne rozšíriť merací rozsah až do 550 °C a tak vyriešiť akúkoľvek požiadavku na meranie. Špeciálna vysokoteplotná farebná paleta iron HT prezentuje vysoké a nízke teploty v silnom kontraste. 

 

Viac spoľahlivosti v zaistení kvality a monitorovaní výroby 

Termovízne kamery Testo umožňujú precíznu situačnú analýzu, teda zjednodušia Vám monitorovanie výroby a zaistenie kvality výroby. Vo výrobných procesoch je možné okamžite a rýchle rozpoznať anomálie v rozložení teploty komponentov bezdotykovo. 

 

Zaistenie výroby energií 

Elektrická energia je významnou komoditou, ktorá musí byť neustále k dispozícii v dostatočnom výkone. Z tohto dôvodu elektrárne a rozvodné závody sa snažia zaistiť prevádzku bez výpadkov počnúc od výroby až po koncového spotrebiteľa. Termovízne kamery Testo umožňujú vykonávať preventívne prehliadky elektrických a mechanických zariadení. Skoro je možno rozpoznať vznikajúce riziko poškodenia 

 

Precízna vizualizácia prehrievania na doskách pločných spojov 

Termovízne kamery majú širké možnosti využitia aj v oblasti vývoja a výskumu, napr. pre určenie cieľovej analýzy šírenia tepla, napr. na doskách plošných spojov. Súčiastky je možné rýchle prekontrolovať bez potreby dotyku. Špeciálnou výhodou termovíznych kamier Testo je kombinácia štandardných objektívov so zorným uhlom 32° a veľmi krátka ohnisková vzdialenosť. Toto umožňuje identifikovať malé detaily na veľkej ploche obrazu. 

 

Kontrola kvality vo výrobe lisovaných plastových dielcov 

Vo vývoji a vo výrobe lisovaných plastových dielcov sa využívajú termovízne kamery Testo pri kontrole procesov ochladzovania. Ak je vylisovaný dielec ochladzovaný veľmi nerovnomerne, potom v odliatku sa môžu vytvoriť rozličné hustoty materiálu – čo môže viesť ku zníženiu stability a nekvalitnému výrobku. Procesy ochladzovania je možné monitorovať a dokumentovať pomocou termovíznych kamier Testo. Toto umožňuje skoro rozpoznať problematické plochy a už počas vývoja ich priamo eliminovať 

 

Monitorovanie a kontrola solárnych systémov 

Existujú dva hlavné dôvody pre kontrolu solárnych systémov: bezpečnosť a monitorovanie účinnosti. Systémy slnečnej energie dosahujú maximálny výkon pri plnom oslnení. Poškodené články môžu spôsobovať mimoriadnu tvorbu tepla a teda sú rizikové z hľadiska požiaru. Okrem toho tieto poškodené články môžu spôsobovať podstatné straty celého systému. S pomocou termíznych kamier Testo je možné včas rozpoznať potenciálne miesta oteplenia a poškodené články. Takto sa dá predísť poklesu účinnosti a zaistiť vysoká bezpečnosť systému 

 

Analýza distribučných systémov energií 

Termografické kamery testo možno použiť na zamedzenie širokosiahlych dôsledkov pri výpadkoch distribučných systémov energií a tým veľkých finnančných strát. Kritické sú tu obzvlášť poruchy komponentov s veľmi vysokým napätím. Tieto distribučné body sú často veľmi vzdialené sa dajú sa jasne posúdzovať len s termografickými kamerami s dostatočne veľkým detektorom alebo s pomocou teleobjektívov. Toto je jediný spôsob ako získať detaily potrebné pre vyhodnotenie termogramov bez chýb. 

 

Manažment kontroly veľkých výrobných systémov 

Pravidlená kontrola strojov a rozvodných skrini vo veľkých výrobných závodoch je časovo veľmi náročné, ale nevyhnutné. Počas takejto kontrolnej prehliadky,, sa musia monitorovať podobné objekty, čoho výsledkom je mnoho termogramov rovnakého typu. Doposiaľ aby sa dalo presne rozpoznať miesto merania na rozličných miestach merania, ak sa zaviedol zložitý zoznam, alebo tkaždý individuálny temrogram bol doplnený o zvukovýn komentár. S Testo technológiou rozpoznania miesta merania - SiteRecognition technology, sú miesta merania rozupznávané automaticky a výsledne termogramy sú archivované správne. Toto dovoľuje efektívne. vykonávať pravidelné prehliadky 

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.
Vytvorené s OpenCart
K-TEST, s.r.o. © 2023