Dodacie podmienky

Dodacie podmienky

Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach www.termokamery.net je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu.
K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a odošle objednávku. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.
Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

 

Zrušenie objednávky

Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Ak zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.
Zrušenie objednávky po momente uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú.

 

Zaslanie tovaru

U tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný  zásielkovou službou, sa k vlastnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom.
Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky'" alebo telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, keď si dodávateľ a zákazník potvrdí obsah objednávky, predovšetkým druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, a spôsob a termín doručenia. Momentom potvrdenia je uzatvorená kúpna zmluva.
Ustanovenia tohto článku se vzťahujú len na kúpne zmluvy uzatvárané pre prípad zásielkového predaja a nie pre osobný odber tovaru.

 

Dodacia lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe prostredníctvom zásielkovej služby, obvykle do 1-5 pracovních dní od záväzného potvrdenia objednávky. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

 

Spôsob dopravy

Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sú 4,-  EUR bez DPH za zásielku.

 

Spôsob uhradenia ceny za tovar

Zásielky sú zasielané zákazníkom na dobierku. V prípade osobného odberu zákazník hradí tovar bankovým prevodom pred prebratím tovaru na adrese firmy K - Test, s.r.o.

Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na požitie výrobku.
Inštalácia a montáž tovaru nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Prebratie tovaru

Zákazník je povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prebratí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazil mechanicky nepoškodený. Neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy tak nie je možné brať do úvahy a budú odmietnuté.

 

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom

Ďalšia komunikácia medzi dodaváteľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, ak sa strany nedohodnú inak.

 

Osobný odber tovaru

Ak zákazník objednáva tovar cez internet a odoberá ho osobne, dodávateľ len potvrdzuje, že tovar je pre zákazníka rezervovaný.

Tovar je zákazníkovi v priestoroch dodávateľa rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru.
Zákazník má právo si tovar v priestoroch dodávateľa pred uzavrením kúpnej zmluvy prehliadnuť.

V prípade osobného odberu tovaru v priestoroch dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za škody
Záručná doba a záručný list
Záručná doba začína plynúť prebratím tovaru zákazníkom.

Záručná doba je uvedená u každého tovaru v jeho popise. Ak k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň prodeja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Záruka se nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používáním. Kratšiu životnosť výrobku v takomto prípade nie je možné považovať za vadu a nie je ju možné ako takú reklamovať.

 

Reklamácie

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom výrobku v priebehu záručnej doby poškodenie, ktoré nebolo spôsobené jeho nevhodným používáním, ale poškodením samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu výrobku.

 

Postup reklamácie

Ak chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.meracie-pristroje.eu, vyplní formulár v sekcii "reklamácie", kde uvedie hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady.

Tovar je vhodné zaslať v originálnom obale, alebo vyhovujúcom prepravnomm obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.
Vybavenie reklamácie
Dodaváteľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie vady na tovar a po posúdení upovedomí zákazníka telefonicky alebo emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.
Lehota pre vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb. 30 dní.

 

Odstúpenie od zmluvy

Právo zákazníka na odstúpenie
Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní zmluvné podmienky dodania.

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, odst. 7 a § 54 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
Právo na odstúpenie podľa predchádzajúcej vety se nevzťahuje na zákazníkov, ktorí si tovar zakúpili osobne v priestoroch dodávateľa, teda prostredníctvom "osobného odberu" bez ohľadu na skutočnosť, či tovar rezervovali na stránkach www.termokamery.net alebo nie.

 

Právo dodávateľa na odstúpenie

Dodavateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy len do momentu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.
Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, dodávateľ vráti alebo nahradí zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu firmy alebo písomne v priestoroch dodávateľa.
Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Ak zákazník už tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na adresu dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom než neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť hlavne náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovar (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovanie tovaru a pod.).
Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 30 dní po vrátení tovaru.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom.
Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť obchodné podmienky. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkách  www.termokamery.net rovnako ako v sídle firmy najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

 

Vytvorené s OpenCart
K-TEST, s.r.o. © 2023