Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Základné údaje


K - TEST, s.r.o. je spoločnosť, ktorá na území SR zaisťuje výhradné obchodné a technické zastúpenie firmy Testo AG so sídlom v Lenzkirchu, v južnom Nemecku. Firma K - TEST, s.r.o. se zaoberá  predajom prenosných meracích  prístrojov na meranie fyzikálnych a chemických veličín. Ide o výrobky z produkcie spol. Testo AG.  Prístroje sú určené pre široké spektrum servisných aj priemyselných aplikácií a musia byť odolné voči znečisteniu, extrémnym teplotám, vysokej vlhkosti a ostatným negatívnym vplyvom pri ich použití, a to predovšetkým v priemysle. Firma K - TEST, s.r.o. vznikla v Slovenskej Republike v roku 1996 a od tej doby stále rozširuje a navyšuje svoje obchodné, servisné, kalibračné a technicko poradenské  aktivity.

K - TEST, s.r.o., Letná 40, 042 60 Košice je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo 8412/V.

Dodávateľ je platcom DPH
IČO: 31733671
DIČ/IČ DPH: 2020483311 / SK2020483311
tel.  055 6253633, 055 6255150
fax. 055 6253633, 055 6255150

mail: ktest@iol.sk

Adresa servisného laboratória: Testo s.r.o., Jinonická 80, budova G, 158 00 Praha 5
tel. 257 290 206

Otváracie hodiny pre zákazníkov : 8:00-16:00 hod.
Výdaj tovaru pri osobnom odbere : 8:00-16:00 hod.

 

Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach www.termokamery.net je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu.
K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a odošle objednávku. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.
Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

 

Zrušenie objednávky

Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Ak zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.
Zrušenie objednávky po momente uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne dojednajú.

 

Zaslanie tovaru

U tovaru, který má byť zákazníkovi odoslaný  zásielkovou službou, sa k vlastnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom.
Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené jako "konečné potvrdenie objednávky'", alebo telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, keď si dodávateľ a zákazník potvrdí obsah objednávky, predovšetkým druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, a spôsob a termín doručenia. Momentom potvrdenia je uzatvorená kúpna zmluva.
Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú len na kúpne zmluvy uzatvárané pre prípad zásielkového predaja, a nie pre osobný odber tovaru.

 

Dodacia doba

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe prostredníctvom zásielkovej služby, obvykle do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

 

Spôsob dopravy

Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sú 4,-  EUR bez DPH za zásielku.

 

Spôsob uhradenia ceny za tovar

Zásielky sú odosielané zákazníkom na dobierku. V prípade osobného odberu zákazník hradí tovar bankovým prevodom a preberie ho na adrese firmy K - TEST, s.r.o.

Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na použitie výrobku.
Inštalácia ani montáž výrobku nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Prebratie tovaru

Zákazník je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prebratí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazil mechanicky nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy tak nie je možné brať ohľad a budú zamietnuté.

 

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom

Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, ak sa strany nedohodnú inak.

 

Osobný odber tovaru

Ak zákazník objednáva tovar cez internet a odoberá ho osobne, dodávateľ len potvrdzuje, že tovar je pre zákazníka rezervovaný.

Tovar je zákazníkovi v priestoroch dodávateľa rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru.
Zákazník má právo si tovar v priestoroch dodávateľa pred uzavrením kúpnej zmluvy prehliadnuť.

V prípade osobného odberu tovar v priestoroch dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzavrenú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

 

Reklamácie

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby poškodenie, ktoré nebolo spôsobené jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

 

Postup reklamácie

Ak chce zákazník reklamovať tovar zakúpený v internetovom obchode, vyplní formulár v sekcii "reklámacie", kde uvedie predovšetkým typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady.

Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.
Vybavenie reklamácie
Dodávateľ alebo servisné stredisko posúdia oprávnenosť reklamácie vady na výrobku a po posúdení oboznámi zákazníka telefonicky alebo emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzvihnutiu reklamovaného tovaru.
Lehota pre vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb. 30 dní.

 

Odstúpenie od zmluvy

Právo zákazníka na odstúpenie
Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní zmluvné podmienky dodania.

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, odst. 7 a § 54 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
Právo na odstúpenie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorí tovar zakúpili osobne v priestoroch dodávateľa, teda prostredníctvom "osobného odberu" bez ohľadu na skutočnost, či tovar rezervovali na stránkách www.termokamery.net alebo nie.
Právo dodávateľa na odstúpenie
Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstoúpiť len do momentu odeslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.
Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že tuto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu alebo písomne v priestoroch dodávateľa.
Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Ak zákazník už tovar obdržal a prevzal, zašle tovar spät na adresu dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom než neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť predovšetkým náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniklú škodu na tovar (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovanie tovaru a pod.).
Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 30 dní po vrátení tovaru.

 

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.

Ak zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ zdeľovať emailom a telefonicky obchodné informácie s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.

Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe.

Údaje, ktoré dodávateľ o zákazníkovi uchováva a spracováva môže zákazník kedykoľvek zmeniť, a to po prihlásení do "zákaznickej sekcie".

Svoj súhlas s uchováváním a spracováváním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných informácií môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak že zašle emailovú správu na adresu firmy K - TEST, s.r.o. alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.

 

Závěrečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom.
Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach  www.termokamery.net​ , rovnako ako v sídle firmy najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

Vytvorené s OpenCart
K-TEST, s.r.o. © 2023